Vedtekter

VEDTEKTER

for

LESTEBERG FAMILIEBARNEHAGE

-tuftet på gårdsdrift, friluftsliv og tradisjoner

 

 

 

 

1. EIERFORHOLD:

 • Lesteberg barnehage eies av Elin Lesteberg.
 • Barnehagen drives av Elin Lesteberg og Stina Rundhaugen som DA.
 • Krødsherad kommune har ansvaret for godkjenning av og tilsyn med barnehagen.

 

2. GENERELT OM BARNEHAGENS DRIFT:

 • Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer ? herunder forskrift om rammeplan for barnehager. Dessuten i henhold til egen årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

 • ¨SAMFUNNSMANDATET ?§1. Barnehagens formål

?Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.?

(sitat fra ny formålsparagraf vedtatt av Stortinget rett før jul 2008)

 • I livssyns spørsmål skal barnehagen i sin virksomhet vise forståelse og toleranse for ulike etiske og kulturelle holdninger som barna og foreldrene måtte ha eller ønske innføring i.

 

 • Barnehagens daglige drift er tuftet på gårdsdrift, tradisjoner og friluftsliv. Driften skal for øvrig sikre at Rammeplanens innhold på fagområdene;

  - kommunikasjon, språk og tekst
  - kropp, bevegelse og helse
  - kunst, kultur og kreativitet
  - natur, miljø og teknikk
  - etikk, religion og filosofi
  - nærmiljø og samfunn
  - antall, rom og form

           Blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme.

 

 

3. FORELDRERÅD.

 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen.  Det skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

 • Foreldrerådet velger årlig selv leder og nestleder.

Valget foretas på informasjonsmøte i forkant av barnehageårets oppstart.

 • Barnehage eier skal sørge for at saker av viktighet, herunder årsplan forelegges foreldrerådet.

 

 

4. SAMARBEIDSUTVALG.

 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnene organ. Organet skal bestå av 3 medlemmer. 1 oppnevt fra foreldrene, 1 representant fra driverne og 1 fra eier. (alle med personlige varamedlemmer).
 • Representantene velges for ett år av gangen.

Valget foretas på informasjonsmøte i forkant av barnehageårets oppstart.

 • Barnehage eier skal sørge for at saker av viktighet, herunder årsplan forelegges samarbeidsutvalget.

 

5. SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS.

Det kan søkes om plass 3, 4 eller 5 dager pr. uke.

Søknad om barnehageplass skrives på fastsatt skjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon. Søknadsfrist for hovedopptak er 01.03. nye barn starter opp i løpet av august. Det er supplerende opptak hele året. Ønskes endring av barnehagetilbudet, må det søkes om på eget endringsskjema. Søknadsfristen for endringer ved hovedopptak er 15.02.

 

 

6a. OPPTAK

 • Søknad om opptak er samordnet med opptak i de kommunale barnehager.
 • Samordnet opptak av barn i barnehagene i Krødsherad foretas av en opptaksnemnd sammensatt av:
  - barnehagestyrerne (i kommunale og private barnehager)
  - helsesøster
  - sektoradministrasjonen for oppvekst

     Formannskapet er klageinstans i klagesaker.

 

 

6b. OPPTAKSKRITERIER.                                            
Følgende opptakskriterier gjelder i prioritert rekkefølge:

 1. Drifternes egne barn.(jfr. Forskrift om familiebarnehager)
 2. Søknader om endringer av plass / dager innad i Lesteberg Familiebarnehage. (søknadsfrist 15.02.)
 3. Barn med søsken som allerede har plass i barnehagen.
 4. Søknader om endring av plass fra de øvrige barnehagene i Krødsherad kommune, likestilles med nye søkere.
 5. Barn med anbefalt plass fra faglige samarbeidspartnere.                                                
 6. Søkere fra andre kommuner stiller på lik linje som søkere fra kommunen så lenge det er plass til alle kommunens søkere i barnehagene. Søkere fra andre kommuner som allerede har plass, mister ikke plassen sin til fordel for nye søkere fra kommunen.

 

7. OPPSIGELSE:

 • Gjensidig oppsigelse av barn er 1 mnd. Tildelt plass skal sies opp skriftlig.
 • Ved reduksjon av plass, gjelder oppsigelsestiden 1 mnd.
 • Ved oppsigelse gjeldende etter 1. april må det betales ut juni måned.
 • Dersom en plass står ubetalt i lengre tid enn to måneder, kan plassen sies opp.

 

 

 

8. BETALINGSSATSER.

 • Foreldrebetaling følger samme satser som for kommunale barnehager.
 • Betalingssatsene justeres hvert år etter siste avlagte ligning. 
 • Juli måned er fritatt fra foreldrebetaling.

 

 

9. BRUK AV LEDIGE PLASSER.

 • Barn som har plass i barnehagen kan , etter foresattes samråd med personalet, få benytte evt. ledige plasser hvis det er behov for det.  Det betales i så fall for ekstra dager.  Betalingssatser følger satsene for de kommunale barnehager.

 

 

10.FERIE OG ÅPNINGSTID.

 • Ansatte og barna skal ha ferie i samsvar med ferieloven.
 • Barnehagen holder stengt i jul- og påskeferie, samt siste uke i juli måned.  Nærmere datoer framgår av hver årsplan.
 • Åpningstiden kan tilrettelegges fra kl. 06.30 til 17.00 ? etter foreldrenes behov.

 

 

11.PLANLEGGINGSDAGER.

 • Barnehagen har ett vist antall planleggingsdager pr. år, jfr. sentrale avtaler om felles planleggingstid for personalet i barnehager.
 • Barnehagene holdes stengt disse dagene. Planleggingsdagene samordnes med planleggingsdager for de kommunale barnehagene. Så langt det lar seg gjøre, forsøkes planleggingsdagene lagt til skolens planleggingsdager.

 

 

12.MATSERVERING.

 • Bestemmelser om matservering, niste m.m. avgjøres årlig i samråd med foreldrene på informasjonsmøte før barnehageårets oppstart.
 • Det skal være tre måltider om dagen. Retningslinjer for Statens ernæringsråd følges.
 • Betalingssatser for mat fastsettes i forkant av hvert barnehageår.
   

13.HMS.

 • Det utarbeides egne HMS ? rutiner for barnehagen.
 • Dokumentasjon for intern ? kontroll skal være tilgjengelig i barnehagen.

 

Noresund 01.01.2009.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits