Årsplan 2016/2017

.

Barnehageåret 2016 og 2017

 

Måned   

Ferier, fridager, planleggingsdager, merknader

August

 • Oppstart for de som har gått i barnehagen før mandag 1. august
 • Innkjøring av nye barn 08.08.16

September

 • Foreldremøte

28.09. -  04.10. skolen har høstferie
( Uke 40). Barnehagen er åpen, skal noen ha ferie er det fint med tidlig beskjed siden personalet i bhg også ønsker ferie i denne uka.

Oktober

 

November

 • Planleggingsdag fredag 04.11. Barnehagen stengt.

 

Desember

 • Planleggingsdag fredag 23. 12. Barnehagen er stengt.
 • Barnehagen er stengt fom. 23.12. tom. 02.01. Planleggings dag 23.12.

Januar

 • Planleggings dag 02.01.

Februar

 • Skolen har vinterferie uke 9.
  (27.02. - 05.03.)Barnehagen er åpen, gi beskjed tidlig hvis noen skal ha ferie

Mars

 

April

 • Påskeferie 10.04.17. ? 17.04.17. Barnehagen er stengt

Mai

 • Barnehagen er stengt mandag 1. mai.
 • Barnehagen er stengt onsdag 17. mai.
 •  Barnehagen er stengt torsdag 25 og fredag 26. mai (Kr. Himmelf. Dag og planleggingsdag)

Juni

 • Barnehagen er stengt mandag 5. juni (2. pinsedag)

Juli

 • Barnehagen er stengt 17.07.17. ? 30.07.17

 

I et barnehageår er det satt av 5 planleggings dager for personalet, vi har foreløpig fastsatt 4 av disse, og vil komme tilbake med info om den siste når kurs eller annet er booket. Dere vil få beskjed i god tid før.

NB!
Alle barn skal ha 3 uker
sammenhengende ferie iløpet av barnehageåret.
 

Disse må være tatt ut før 31.07.17. dette fordi nytt barnehageår starter 01.08.17.

 


 

TUFTET PÅ GÅRDSDRIFT, FRILUFTSLIV OG
TRADISJONER


"Vi ønsker å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem."

(Jamfør lov om barnehager.)

Vi ønsker å forankre den pedagogiske virksomheten til gårdsdrift, friluftsliv og tradisjoner. Ut i fra disse tre områdene vil vi legge til rette for gode utviklingsmuligheter og læringsarenaer innen de 7 fagområdene som er belyst i rammeplanen.
Vi vil være innom alle fagområdene i rammeplanen i løpet av året, men hovedtyngden vil ligge på:    

a) kommunikasjon, språk og tekst

                                               b) natur, miljø og teknikk

                                               c) kropp, bevegelse og helse

 

Omsorg, oppdragelse, lek og læring vil gå hånd i hånd via oppgaver og aktiviteter gjennom dagen. Vi er opptatt av at all læring skal skje i et trivelig sosialt miljø, derfor har vi valgt å sette en rekke småord fra rammeplanen rundt årshjulet vårt i årsplanen. Dette for å vise at de til en hver tid må være tilstede for at læring skal finne sted. Disse småordene og betydningen av deres tilstedeværelse i hverdagen vil virke positivt inn på barnas læringsmiljø.
Livslange læringsprosesser som for eksempel sosial kompetanse og fysisk aktivitet og helse vil få mulighet til å utvikle seg positivt i trygge omgivelser og i god samhandling med andre barn, voksne og dyr.
Vi ønsker å formidle holdninger som fremmer medmenneskelighet, likeverd, menneskeverd, tilgivelse, ærlighet og rettferdighet. Gjennom væremåte og sammen med medmennesker vi har rundt oss.

Barna skal delta aktivt i småskalaproduksjon av poteter, grønnsaker, korn, bær m.m. og videreforedling av disse produktene skal være en del av barnehagens hverdag. Vi skal også benytte oss av skogens og fjordens ressurser i form av bærplukking, vedhenting, fisking m.m.

Barna vil også få mulighet til å være med å se at nytt liv blir til i forbindelse med fødsler hos dyr på gårder i nærmiljøet rundt oss.

 

For å sikre barnas utvikling, vil vi ta i bruk ulike observasjonsmetoder i vårt daglige arbeid slik at vi vet at vi er på rett vei og således får jobbet med det hvert enkelt barn trenger fortløpende. På denne måten sikrer vi at hvert enkelt barn får best mulig utvikling på det stadiet det er til en hver tid.

 

Morgenmøtene vil bli brukt i forbindelse med innøving og trening på ulike områder innen språkutvikling, tall forståelse, utvikling av sosiale ferdigheter og ulike former for bearbeiding av temaer og prosjekt jobbing. Barna vil også her få mulighet til å påvirke egen hverdag i barnehagen ved å komme med ønsker for opplegg innenfor ulike temaer, turer, aktiviteter og lignende. Vi vil også øve på det å tørre å ta ordet, samt legge frem ulike ting for gruppa som vi har jobbet med over tid.

 

Vi vil også bruke barnesamtaler for å kartlegge hvordan hvert enkelt barn har det hos oss i hverdagen. På denne måten får de mulighet til å si noe om sin hverdag og være med på å forme den slik de ønsker det.

 

Foreldresamarbeidet er særdeles viktig i en barnehage. Vi er opptatt av å få til en god kommunikasjon i hente/bringe situasjonen med dere som foreldre hver dag. Vi oppfordrer dere til å spørre om alt dere måtte lure på.

Foreldrekonferanser vil bli avholdt 2 ganger pr. år. Dette ønsker vi at skal være en arena hvor dere som foreldre skal få mulighet til å få et dypere innblikk i hvor deres barn er utviklingsmessig. Vi ber også om at der tenker godt igjennom ting dere lurer på, ønsker mer / mindre av og lignende i forkant av samtalene slik at vi kan få belyst dette på konferansen.

Oppstår det noe underveis, legger vi til rette for samtaler ut over det som er forespeilet. Vi ber om at dere tar med dere ønsker og behov for deres barn og deres familie slik at vi kan drøfte dette sammen. Det settes av 30 minutter pr samtale på konferansene.

Konferansen på høsten er obligatorisk, mens konferansen på våren er valgfri.

 

Vi har valgt å belyse barnehagens virksomhet i grove trekk i årsplanen. Mer detaljerte planer og mål vil bli laget for høst halvåret og vår halvåret. Det vil variere litt om vi lager planer fra måned til måned eller for lengre perioder. Vi velger å se bort i fra detaljert dagsplanlegging, men vi skal sette opp en ukes / måneds oversikt over de ting som belyses i det daglige i barnehagen innenfor den gitte perioden. Grunnen til at vi velger å se bort i fra detaljert dagsplanlegging er fordi mye av vårt opplegg gjøres ute og må tilpasses etter vær forbehold.

Vi ønsker også å kunne sette barnas medvirkning og medbestemmelse i fokus, hvis de skal få lov til å bidra med dette, må vi ha rom i vår hverdag til å følge barnas initiativ. Ut i fra dette er det vanskelig å si eksakt hvor lang tid vi vil bruke på hvert enkelt tema og prosjekt. Imidlertid ønsker vi å gi fortløpende tilbakemeldinger daglig i form av små notater på månedstavla i den ytterste garderoben i barnehagen samt via facebook gruppen.

 

Årsplan, halvårsplaner, månedsplaner, evalueringer og annen informasjon vil bli sendt dere pr. mail. Fra høsten 2015 vil også fakturaer bli sendt pr mail hver måned.

 

Vi har valgt å knytte årsplanen opp til de 4 årstidene:
Høst, vinter, vår og sommer. Dette mener vi er naturlig siden vi skal drive den pedagogiske virksomheten ut i fra gårdsdrift, friluftsliv og tradisjoner. Alle disse områdene er direkte knyttet opp til årstidene, og gjøren og laden i forbindelse med dette. Vi vil følge livets gang i naturen og på gården gjennom alle årstidene. Mange av årstidene har gamle tradisjoner knyttet opp til seg. Dette vil vi gripe fatt i og vektlegge i vår hverdag. Livet og tradisjoner på en gård samt friluftslivsaktiviteter skal benyttes som grunnpilarer for all læring og erfaring i barnehagen.

I størst mulig grad vil barnehagen bli driftet ute.

 

Oversikt over hovedinnholdet for de 4 årstidene.

 

Høst:          Innhøsting: grønnsaker, bær, frukt, korn m.m.

                   Foredling:   -safting, sylting, forvelling m.m.

                   Fisking/krepsing.

                   Jakt: småvilt/storvilt - slakting, foredling m.m.

                   Gjøre uteområdet, bed, og hager i stand for
                    vinteren.

                   Høsttakkefest/ felles aktivitet for foreldre og barn.

                   Besteforeldredag.
                 
                   Overnattingstur.

Vinter:        Vinteraktiviteter: aking, skigåing, bygging i snø m.m.

                   Baking: 7 slag til jul med besteforeldre

                   Juletradisjoner.

                   Nissefest/ juleavslutning med foreldre og søsken

                   Juletrefest (tur/fest komiteen) for foreldre, søsken og
                   besteforeldrene.
                   Karneval for barna i barnehagen

Vår:           Såing av diverse grønnsaker m.m.

                  Våronn

                  Kappe og stable vinterved.

                  Nytt liv

                  Påsketradisjoner.

                  Solfest. For barna i barnehagen

Sommer:    Dyrking av mat til mennesker og dyr.

                  Overnattingstur
                  Bading.
                  Sommertur

                  Midtsommerfest/sommeravslutning. For foreldre, søsken og   
                  besteforeldre.

 

Hva som blir vektlagt mest i de fire årstidene vil variere noe fra år til år. Dette fremgår av planene som blir laget.


Vi legger opp til noen arrangement i løpet av året hvor vi inviterer foreldre eller besteforeldre. På disse arrangementene vil vi stille ut det vi har jobbet med i barnehagen. Muligheter for smaksprøver av ting vi dyrker er også tilstede. Vi håper dette kan bli en fin måte å oppsummere det vi har jobbet på og med og således fungere som dokumentasjon og evaluering. Det er mulig å være med på ulike turer for foreldrene hvis dere får det til. Det vil også være en fin arena for foreldre, besteforeldre, barn, søsken og personale å bli kjent med hverandre på.

 

 

 

Turer/arrangement 2016/2017.

 

Måned

Dato

Tur / Arrangement

August

 

 • Innkjøring av nye barn

September

 

 

 

08.09- 09.09.16

 

30.09.16

 • Foreldremøte. 19.00. - 21.00. Godkjenning av årsplan som er sendt ut til dere på mail. Valg av Samarbeidsutvalg og tur og fest komiteen.
 • Overnattingstur - Nilsplassen

 

 • Besteforeldre dag på fjellet.  Påmelding innen 19. september. Vi serverer mat og drikke.

Oktober 

 • Høstfest for foreldre og søsken. 16.00. - 18.00. Påmelding innen 1. oktober. Vi serverer mat og drikke.

November

14.11 ? 02.12.16

 • 7 slag til jul, besteforeldre inviteres til å delta. Påmelding for dette innen 11. november. Besteforeldrene setter deigen de har lyst til å bake sammen med ungene, det må settes deig til 16 barn. Vi koster gjerne ingrediensene ved framlegg av kvittering.

Desember

13.12.16 

 • Luciafeiring på Kryllingheimen. Barna tar med hvit skjorte/kjole og glitter. Vi baker Lussekatter på morningen i barnehagen.
 • Teatertur. Dato kommer vi tilbake til når forestillingene er lagt ut.
 • Juleavslutning i vårfjøset med nissegrøt, gang rundt juletreet og besøk av nissen. For foreldre og søsken mellom klokka 16.00. - 18.00.
 • Julegudstjeneste i Olberg kirke.

 

Januar

 

 

 

 

Februar

 

 • Karneval, ungene kommer ferdig utkledd til barnehagen, vi danser og feirer hele dagen. Spiser pølse til lunsj og slår katta ut av sekken.
 • Vi inviterer til skirenn og aking på jordet for Noresund barnehage, Krøderen barnehage og ungene hos oss.

Mars

 

 • Solfest, vi kler oss i gult og feirer vår og sol.

April

 

 

Mai

17.05.16.

 • Vi møter opp utenfor Olberg kirke 11.45.

Juni 

 • Overnattingstur i telt. Dato gis nærmere beskjed om.
 • Sommertur til Blåfargeverket og Koboltgruvene. Dato gis nærmere beskjed om
 • Sommeravslutning. 16.00. - 18.00. for foreldre, søsken og besteforeldre. Alle tar med egen grillmat og drikke, Barnehagen besørger kaffe og kake. Ta med bord og stoler, arrangementet er ute.

Juli

 17.07- 30.07.17

 • Barnehagen er stengt

 

 

Sommerturer:
Fra sommeren 2015 vil det bli gjennomført sommerturer som rullerer hvert år. Dette for at alle i løpet av barnehagetiden hos oss skal få litt ulike opplevelser knyttet til sommerturen.
2015  Veikåker gård og Blodfjell.
2016. Langedrag

2017 Blåfargeverket og Koboltgruvene

2018 Bjørneparken
2019 Oslo - Frognerparken med mer.
 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits