Vedtekter

VEDTEKTER

for

LESTEBERG FAMILIEBARNEHAGE

-tuftet på gårdsdrift, friluftsliv og tradisjoner

 

 

 

 

1. EIERFORHOLD:

 • Lesteberg barnehage eies av Elin Lesteberg.
 • Barnehagen drives av Elin Lesteberg og Stina Rundhaugen som DA.
 • Krødsherad kommune har ansvaret for godkjenning av og tilsyn med barnehagen.

 

2. GENERELT OM BARNEHAGENS DRIFT:

 • Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer ? herunder forskrift om rammeplan for barnehager. Dessuten i henhold til egen årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

 • ¨SAMFUNNSMANDATET ?§1. Barnehagens formål

?Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.?

(sitat fra ny formålsparagraf vedtatt av Stortinget rett før jul 2008)

 • I livssyns spørsmål skal barnehagen i sin virksomhet vise forståelse og toleranse for ulike etiske og kulturelle holdninger som barna og foreldrene måtte ha eller ønske innføring i.

 

 • Barnehagens daglige drift er tuftet på gårdsdrift, tradisjoner og friluftsliv. Driften skal for øvrig sikre at Rammeplanens innhold på fagområdene;

  - kommunikasjon, språk og tekst
  - kropp, bevegelse og helse
  - kunst, kultur og kreativitet
  - natur, miljø og teknikk
  - etikk, religion og filosofi
  - nærmiljø og samfunn
  - antall, rom og form

           Blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme.

 

 

3. FORELDRERÅD.

 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen.  Det skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

 • Foreldrerådet velger årlig selv leder og nestleder.

Valget foretas på informasjonsmøte i forkant av barnehageårets oppstart.

 • Barnehage eier skal sørge for at saker av viktighet, herunder årsplan forelegges foreldrerådet.

 

 

4. SAMARBEIDSUTVALG.

 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnene organ. Organet skal bestå av 3 medlemmer. 1 oppnevt fra foreldrene, 1 representant fra driverne og 1 fra eier. (alle med personlige varamedlemmer).
 • Representantene velges for ett år av gangen.

Valget foretas på informasjonsmøte i forkant av barnehageårets oppstart.

 • Barnehage eier skal sørge for at saker av viktighet, herunder årsplan forelegges samarbeidsutvalget.

 

5. SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS.

Det kan søkes om plass 3, 4 eller 5 dager pr. uke.

Søknad om barnehageplass skrives på fastsatt skjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon. Søknadsfrist for hovedopptak er 01.03. nye barn starter opp i løpet av august. Det er supplerende opptak hele året. Ønskes endring av barnehagetilbudet, må det søkes om på eget endringsskjema. Søknadsfristen for endringer ved hovedopptak er 15.02.

 

 

6a. OPPTAK

 • Søknad om opptak er samordnet med opptak i de kommunale barnehager.
 • Samordnet opptak av barn i barnehagene i Krødsherad foretas av en opptaksnemnd sammensatt av:
  - barnehagestyrerne (i kommunale og private barnehager)
  - helsesøster
  - sektoradministrasjonen for oppvekst

     Formannskapet er klageinstans i klagesaker.

 

 

6b. OPPTAKSKRITERIER.                                            
Følgende opptakskriterier gjelder i prioritert rekkefølge:

 1. Drifternes egne barn.(jfr. Forskrift om familiebarnehager)
 2. Søknader om endringer av plass / dager innad i Lesteberg Familiebarnehage. (søknadsfrist 15.02.)
 3. Barn med søsken som allerede har plass i barnehagen.
 4. Søknader om endring av plass fra de øvrige barnehagene i Krødsherad kommune, likestilles med nye søkere.
 5. Barn med anbefalt plass fra faglige samarbeidspartnere.                                                
 6. Søkere fra andre kommuner stiller på lik linje som søkere fra kommunen så lenge det er plass til alle kommunens søkere i barnehagene. Søkere fra andre kommuner som allerede har plass, mister ikke plassen sin til fordel for nye søkere fra kommunen.

 

7. OPPSIGELSE:

 • Gjensidig oppsigelse av barn er 1 mnd. Tildelt plass skal sies opp skriftlig.
 • Ved reduksjon av plass, gjelder oppsigelsestiden 1 mnd.
 • Ved oppsigelse gjeldende etter 1. april må det betales ut juni måned.
 • Dersom en plass står ubetalt i lengre tid enn to måneder, kan plassen sies opp.

 

 

 

8. BETALINGSSATSER.

 • Foreldrebetaling følger samme satser som for kommunale barnehager.
 • Betalingssatsene justeres hvert år etter siste avlagte ligning. 
 • Juli måned er fritatt fra foreldrebetaling.

 

 

9. BRUK AV LEDIGE PLASSER.

 • Barn som har plass i barnehagen kan , etter foresattes samråd med personalet, få benytte evt. ledige plasser hvis det er behov for det.  Det betales i så fall for ekstra dager.  Betalingssatser følger satsene for de kommunale barnehager.

 

 

10.FERIE OG ÅPNINGSTID.

 • Ansatte og barna skal ha ferie i samsvar med ferieloven.
 • Barnehagen holder stengt i jul- og påskeferie, samt siste uke i juli måned.  Nærmere datoer framgår av hver årsplan.
 • Åpningstiden kan tilrettelegges fra kl. 06.30 til 17.00 ? etter foreldrenes behov.

 

 

11.PLANLEGGINGSDAGER.

 • Barnehagen har ett vist antall planleggingsdager pr. år, jfr. sentrale avtaler om felles planleggingstid for personalet i barnehager.
 • Barnehagene holdes stengt disse dagene. Planleggingsdagene samordnes med planleggingsdager for de kommunale barnehagene. Så langt det lar seg gjøre, forsøkes planleggingsdagene lagt til skolens planleggingsdager.

 

 

12.MATSERVERING.

 • Bestemmelser om matservering, niste m.m. avgjøres årlig i samråd med foreldrene på informasjonsmøte før barnehageårets oppstart.
 • Det skal være tre måltider om dagen. Retningslinjer for Statens ernæringsråd følges.
 • Betalingssatser for mat fastsettes i forkant av hvert barnehageår.
   

13.HMS.

 • Det utarbeides egne HMS ? rutiner for barnehagen.
 • Dokumentasjon for intern ? kontroll skal være tilgjengelig i barnehagen.

 

Noresund 01.01.2009.

 

 

Januar 2017

Vi er godt i gang etter jul og nyttår!

Skolegruppa har startet opp med slalåmkjøring (tross lite snø), både i Bøseter og i Olabakken. Skolegruppa stortrives med denne ordningen spesielt da Mari har smurt med niste som de koser seg med i bakken før de tar turen tilbake i barnehagen. 

4 års- gruppa har startet opp igjen med telling og skriving. Vi har i januar hatt litt telling utendørs, vi ser også etter ting ute som begynner på A,B og E. 4 års-gruppa gleder seg veldig neste år, for da skal de kanskje på slalåmkjøring? Noen har allerede startet med øvingen. 

Resten av barnehagen har kosa seg ute med vinterregler og vintersanger:
Januar-sangen:
Jeg heter januar
og jeg er svært til kar
og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar.
Med gaver kan jeg gi,
hvis du vil stå på ski
så strør jeg snø på veg og sti
i bakkehell og li.

På onsdager går barnehagen til gymsalen på Noresund skole. Dette er så moro! Vi får virkelig rasa fra oss litt energi før vi spiser nista vår og går tilbake til barnehagen. 

Det har vært veldig glatt i barnehagen i januar, derfor har vi vært på turer i skogen, brukt gapahuken og beitet. En dag tok vi også sjansen på å gå en tur i lysløypa på Noresund, det var jo ikke noe skiføre der så vi løp med lette steg. Oppe hos Stina har det vært suverent skøyteføre i januar, så der har vi vært å gått på skøyter og sklidd på vinterskoa våre. Dette er helt klart noe vi kommer til å gjøre igjen for det var artig!

Vi har kosa oss med mye varmmat: fiskeburgere som er grillet i skogen, ostesmørbrød på bål, tomatsuppe med makaroni, wok og pizza. Vi er skikkelig glad i mat, spesielt når det blir laget ute, det smaker ekstra godt! Utsikten fra beitet!Det er så moro når gravemaskiner driver på nedenfor barnehagen! Da er vi kjapt nede for å se på! 

Generell informasjon om barnehage

 

Vi er en barnehage bestående av 17 unger og 6 voksne. De voksne som arbeider i Lesteberg Familiebarnehage er:
Elin Lesteberg i 10% stilling (Styrer/eier og barnehagelærer)
Stina Rundhaugen i 80% stilling (Eier/ barne- og ungdomsarbeider)
Guro Raaen i 100% stilling (Barne- og ungdomsarbeider)
Mari Waaler i 100% stilling (Vikarierende barnehagelærer)
Gøril Ødegård i 100% stilling (Assistent)
Anne Wiker Naas (Assistent og renholder)

Lesteberg familiebarnehage ble startet opp høsten 2008. Eier av bygningsmassen og området rundt barnehagen er Elin Lesteberg. Barnehagen er et DA som eies og driftes av Stina Rundhaugen og Elin Lesteberg. 

Barnehagen er Oppigarden, hvor all mat serveres og barna leveres og hentes. I tillegg er barnehagen mye i beitet, gapahuken og vårfjøset. Vi koser oss i uteområdet til barnehagen. Barnehagen er tuftet på uteaktivitet, turer i skog og mark, tradisjoner og friluftsliv. Vi har stor tro på "learning by doing", altså læring gjennom aktivitet. 

Dagsrytme:
07.45- 08.30 Frokost
09.30- 10.00 Morgenmøte
10.00- 11.30 Frileik/ aktiviteter
11.30- 12.00 Lunsjforbredelser 
12.00- 12.30 Lunsj
12.30- 15.00 Frilek/ aktiviteter
15.00- 15.30 Frukt
15.30- 17.00 Frilek/ aktiviteter

Kjernetid mellom 9.30- 14.30

Siden vi er mye på turer i skog og mark, vil dagene da bli seende litt annerledes ut. 

 

Dette var kort og godt om oss :)

Årsplan 2016/2017

.

Barnehageåret 2016 og 2017

 

Måned   

Ferier, fridager, planleggingsdager, merknader

August

 • Oppstart for de som har gått i barnehagen før mandag 1. august
 • Innkjøring av nye barn 08.08.16

September

 • Foreldremøte

28.09. -  04.10. skolen har høstferie
( Uke 40). Barnehagen er åpen, skal noen ha ferie er det fint med tidlig beskjed siden personalet i bhg også ønsker ferie i denne uka.

Oktober

 

November

 • Planleggingsdag fredag 04.11. Barnehagen stengt.

 

Desember

 • Planleggingsdag fredag 23. 12. Barnehagen er stengt.
 • Barnehagen er stengt fom. 23.12. tom. 02.01. Planleggings dag 23.12.

Januar

 • Planleggings dag 02.01.

Februar

 • Skolen har vinterferie uke 9.
  (27.02. - 05.03.)Barnehagen er åpen, gi beskjed tidlig hvis noen skal ha ferie

Mars

 

April

 • Påskeferie 10.04.17. ? 17.04.17. Barnehagen er stengt

Mai

 • Barnehagen er stengt mandag 1. mai.
 • Barnehagen er stengt onsdag 17. mai.
 •  Barnehagen er stengt torsdag 25 og fredag 26. mai (Kr. Himmelf. Dag og planleggingsdag)

Juni

 • Barnehagen er stengt mandag 5. juni (2. pinsedag)

Juli

 • Barnehagen er stengt 17.07.17. ? 30.07.17

 

I et barnehageår er det satt av 5 planleggings dager for personalet, vi har foreløpig fastsatt 4 av disse, og vil komme tilbake med info om den siste når kurs eller annet er booket. Dere vil få beskjed i god tid før.

NB!
Alle barn skal ha 3 uker
sammenhengende ferie iløpet av barnehageåret.
 

Disse må være tatt ut før 31.07.17. dette fordi nytt barnehageår starter 01.08.17.

 


 

TUFTET PÅ GÅRDSDRIFT, FRILUFTSLIV OG
TRADISJONER


"Vi ønsker å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem."

(Jamfør lov om barnehager.)

Vi ønsker å forankre den pedagogiske virksomheten til gårdsdrift, friluftsliv og tradisjoner. Ut i fra disse tre områdene vil vi legge til rette for gode utviklingsmuligheter og læringsarenaer innen de 7 fagområdene som er belyst i rammeplanen.
Vi vil være innom alle fagområdene i rammeplanen i løpet av året, men hovedtyngden vil ligge på:    

a) kommunikasjon, språk og tekst

                                               b) natur, miljø og teknikk

                                               c) kropp, bevegelse og helse

 

Omsorg, oppdragelse, lek og læring vil gå hånd i hånd via oppgaver og aktiviteter gjennom dagen. Vi er opptatt av at all læring skal skje i et trivelig sosialt miljø, derfor har vi valgt å sette en rekke småord fra rammeplanen rundt årshjulet vårt i årsplanen. Dette for å vise at de til en hver tid må være tilstede for at læring skal finne sted. Disse småordene og betydningen av deres tilstedeværelse i hverdagen vil virke positivt inn på barnas læringsmiljø.
Livslange læringsprosesser som for eksempel sosial kompetanse og fysisk aktivitet og helse vil få mulighet til å utvikle seg positivt i trygge omgivelser og i god samhandling med andre barn, voksne og dyr.
Vi ønsker å formidle holdninger som fremmer medmenneskelighet, likeverd, menneskeverd, tilgivelse, ærlighet og rettferdighet. Gjennom væremåte og sammen med medmennesker vi har rundt oss.

Barna skal delta aktivt i småskalaproduksjon av poteter, grønnsaker, korn, bær m.m. og videreforedling av disse produktene skal være en del av barnehagens hverdag. Vi skal også benytte oss av skogens og fjordens ressurser i form av bærplukking, vedhenting, fisking m.m.

Barna vil også få mulighet til å være med å se at nytt liv blir til i forbindelse med fødsler hos dyr på gårder i nærmiljøet rundt oss.

 

For å sikre barnas utvikling, vil vi ta i bruk ulike observasjonsmetoder i vårt daglige arbeid slik at vi vet at vi er på rett vei og således får jobbet med det hvert enkelt barn trenger fortløpende. På denne måten sikrer vi at hvert enkelt barn får best mulig utvikling på det stadiet det er til en hver tid.

 

Morgenmøtene vil bli brukt i forbindelse med innøving og trening på ulike områder innen språkutvikling, tall forståelse, utvikling av sosiale ferdigheter og ulike former for bearbeiding av temaer og prosjekt jobbing. Barna vil også her få mulighet til å påvirke egen hverdag i barnehagen ved å komme med ønsker for opplegg innenfor ulike temaer, turer, aktiviteter og lignende. Vi vil også øve på det å tørre å ta ordet, samt legge frem ulike ting for gruppa som vi har jobbet med over tid.

 

Vi vil også bruke barnesamtaler for å kartlegge hvordan hvert enkelt barn har det hos oss i hverdagen. På denne måten får de mulighet til å si noe om sin hverdag og være med på å forme den slik de ønsker det.

 

Foreldresamarbeidet er særdeles viktig i en barnehage. Vi er opptatt av å få til en god kommunikasjon i hente/bringe situasjonen med dere som foreldre hver dag. Vi oppfordrer dere til å spørre om alt dere måtte lure på.

Foreldrekonferanser vil bli avholdt 2 ganger pr. år. Dette ønsker vi at skal være en arena hvor dere som foreldre skal få mulighet til å få et dypere innblikk i hvor deres barn er utviklingsmessig. Vi ber også om at der tenker godt igjennom ting dere lurer på, ønsker mer / mindre av og lignende i forkant av samtalene slik at vi kan få belyst dette på konferansen.

Oppstår det noe underveis, legger vi til rette for samtaler ut over det som er forespeilet. Vi ber om at dere tar med dere ønsker og behov for deres barn og deres familie slik at vi kan drøfte dette sammen. Det settes av 30 minutter pr samtale på konferansene.

Konferansen på høsten er obligatorisk, mens konferansen på våren er valgfri.

 

Vi har valgt å belyse barnehagens virksomhet i grove trekk i årsplanen. Mer detaljerte planer og mål vil bli laget for høst halvåret og vår halvåret. Det vil variere litt om vi lager planer fra måned til måned eller for lengre perioder. Vi velger å se bort i fra detaljert dagsplanlegging, men vi skal sette opp en ukes / måneds oversikt over de ting som belyses i det daglige i barnehagen innenfor den gitte perioden. Grunnen til at vi velger å se bort i fra detaljert dagsplanlegging er fordi mye av vårt opplegg gjøres ute og må tilpasses etter vær forbehold.

Vi ønsker også å kunne sette barnas medvirkning og medbestemmelse i fokus, hvis de skal få lov til å bidra med dette, må vi ha rom i vår hverdag til å følge barnas initiativ. Ut i fra dette er det vanskelig å si eksakt hvor lang tid vi vil bruke på hvert enkelt tema og prosjekt. Imidlertid ønsker vi å gi fortløpende tilbakemeldinger daglig i form av små notater på månedstavla i den ytterste garderoben i barnehagen samt via facebook gruppen.

 

Årsplan, halvårsplaner, månedsplaner, evalueringer og annen informasjon vil bli sendt dere pr. mail. Fra høsten 2015 vil også fakturaer bli sendt pr mail hver måned.

 

Vi har valgt å knytte årsplanen opp til de 4 årstidene:
Høst, vinter, vår og sommer. Dette mener vi er naturlig siden vi skal drive den pedagogiske virksomheten ut i fra gårdsdrift, friluftsliv og tradisjoner. Alle disse områdene er direkte knyttet opp til årstidene, og gjøren og laden i forbindelse med dette. Vi vil følge livets gang i naturen og på gården gjennom alle årstidene. Mange av årstidene har gamle tradisjoner knyttet opp til seg. Dette vil vi gripe fatt i og vektlegge i vår hverdag. Livet og tradisjoner på en gård samt friluftslivsaktiviteter skal benyttes som grunnpilarer for all læring og erfaring i barnehagen.

I størst mulig grad vil barnehagen bli driftet ute.

 

Oversikt over hovedinnholdet for de 4 årstidene.

 

Høst:          Innhøsting: grønnsaker, bær, frukt, korn m.m.

                   Foredling:   -safting, sylting, forvelling m.m.

                   Fisking/krepsing.

                   Jakt: småvilt/storvilt - slakting, foredling m.m.

                   Gjøre uteområdet, bed, og hager i stand for
                    vinteren.

                   Høsttakkefest/ felles aktivitet for foreldre og barn.

                   Besteforeldredag.
                 
                   Overnattingstur.

Vinter:        Vinteraktiviteter: aking, skigåing, bygging i snø m.m.

                   Baking: 7 slag til jul med besteforeldre

                   Juletradisjoner.

                   Nissefest/ juleavslutning med foreldre og søsken

                   Juletrefest (tur/fest komiteen) for foreldre, søsken og
                   besteforeldrene.
                   Karneval for barna i barnehagen

Vår:           Såing av diverse grønnsaker m.m.

                  Våronn

                  Kappe og stable vinterved.

                  Nytt liv

                  Påsketradisjoner.

                  Solfest. For barna i barnehagen

Sommer:    Dyrking av mat til mennesker og dyr.

                  Overnattingstur
                  Bading.
                  Sommertur

                  Midtsommerfest/sommeravslutning. For foreldre, søsken og   
                  besteforeldre.

 

Hva som blir vektlagt mest i de fire årstidene vil variere noe fra år til år. Dette fremgår av planene som blir laget.


Vi legger opp til noen arrangement i løpet av året hvor vi inviterer foreldre eller besteforeldre. På disse arrangementene vil vi stille ut det vi har jobbet med i barnehagen. Muligheter for smaksprøver av ting vi dyrker er også tilstede. Vi håper dette kan bli en fin måte å oppsummere det vi har jobbet på og med og således fungere som dokumentasjon og evaluering. Det er mulig å være med på ulike turer for foreldrene hvis dere får det til. Det vil også være en fin arena for foreldre, besteforeldre, barn, søsken og personale å bli kjent med hverandre på.

 

 

 

Turer/arrangement 2016/2017.

 

Måned

Dato

Tur / Arrangement

August

 

 • Innkjøring av nye barn

September

 

 

 

08.09- 09.09.16

 

30.09.16

 • Foreldremøte. 19.00. - 21.00. Godkjenning av årsplan som er sendt ut til dere på mail. Valg av Samarbeidsutvalg og tur og fest komiteen.
 • Overnattingstur - Nilsplassen

 

 • Besteforeldre dag på fjellet.  Påmelding innen 19. september. Vi serverer mat og drikke.

Oktober 

 • Høstfest for foreldre og søsken. 16.00. - 18.00. Påmelding innen 1. oktober. Vi serverer mat og drikke.

November

14.11 ? 02.12.16

 • 7 slag til jul, besteforeldre inviteres til å delta. Påmelding for dette innen 11. november. Besteforeldrene setter deigen de har lyst til å bake sammen med ungene, det må settes deig til 16 barn. Vi koster gjerne ingrediensene ved framlegg av kvittering.

Desember

13.12.16 

 • Luciafeiring på Kryllingheimen. Barna tar med hvit skjorte/kjole og glitter. Vi baker Lussekatter på morningen i barnehagen.
 • Teatertur. Dato kommer vi tilbake til når forestillingene er lagt ut.
 • Juleavslutning i vårfjøset med nissegrøt, gang rundt juletreet og besøk av nissen. For foreldre og søsken mellom klokka 16.00. - 18.00.
 • Julegudstjeneste i Olberg kirke.

 

Januar

 

 

 

 

Februar

 

 • Karneval, ungene kommer ferdig utkledd til barnehagen, vi danser og feirer hele dagen. Spiser pølse til lunsj og slår katta ut av sekken.
 • Vi inviterer til skirenn og aking på jordet for Noresund barnehage, Krøderen barnehage og ungene hos oss.

Mars

 

 • Solfest, vi kler oss i gult og feirer vår og sol.

April

 

 

Mai

17.05.16.

 • Vi møter opp utenfor Olberg kirke 11.45.

Juni 

 • Overnattingstur i telt. Dato gis nærmere beskjed om.
 • Sommertur til Blåfargeverket og Koboltgruvene. Dato gis nærmere beskjed om
 • Sommeravslutning. 16.00. - 18.00. for foreldre, søsken og besteforeldre. Alle tar med egen grillmat og drikke, Barnehagen besørger kaffe og kake. Ta med bord og stoler, arrangementet er ute.

Juli

 17.07- 30.07.17

 • Barnehagen er stengt

 

 

Sommerturer:
Fra sommeren 2015 vil det bli gjennomført sommerturer som rullerer hvert år. Dette for at alle i løpet av barnehagetiden hos oss skal få litt ulike opplevelser knyttet til sommerturen.
2015  Veikåker gård og Blodfjell.
2016. Langedrag

2017 Blåfargeverket og Koboltgruvene

2018 Bjørneparken
2019 Oslo - Frognerparken med mer.
 

 

 

 

Les mer i arkivet » Februar 2017 » Januar 2017
hits